Překladatelské a tlumočnické studio
World Linguae
Laury Iovanny

Praha

Pražský hrad a Katedrál Svatého Vita

Praha

Katedrál Svatého Vita

Praha

Staroměstské náměstí

Praha

Karlův most a Pražský hrad

Praha

Pražské mosty přes Vltavu

Praha

Malostranská mostecká věž Karlova mostu

Praha

Václavské náměstí

Praha

Národní divadlo

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Překlady

 1. Referenční jednotkou pro výpočet sazeb je jedna normovaná stránka zdrojového textu. Normovanou stránkou se rozumí 1 500 znaků (včetně mezer), neboli 25 řádků po 55 znacích. U soudně ověřených překladů se normovanou stránkou rozumí 25 řádků po 50 znacích. Další možnou referenční jednotkou je zdrojové slovo. Výpočet se provádí na základě výchozího textu. Pokud formát dokumentu výše popsaný výpočet nedovoluje, počítají se normované stránky nebo slova přeloženého textu. Sazby jsou bez DPH. Minimální účtovaná částka se však rovná jedné normostraně.
 2. Překlad musí být zadán na základě písemné objednávky nebo obdobného dokumentu, který stanoví částku, dodací termín a splatnost.
 3. Překladatel musí mít možnost předem nahlédnout do textu určeného k překladu. Originál dodaný překladateli musí být čitelný a úplný. Dále je zapotřebí předat případné dostupné podklady k danému tématu.
 4. Překladatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu dokumentů zadavatele a chránit je po celou dobu, kdy jsou uvedené dokumenty v jeho držení.  Na žádost a náklady zadavatele může překladatel zajistit pojištění dokumentů během přepravy.
 5. Podle směrnice 2000/35/ES bude sjednaná odměna uhrazena po přijetí faktury, nejpozději však do 30 dní ode dne jejího doručení. Po uplynutí lhůty splatnosti se uplatní úroky z prodlení podle čl. 3.1 uvedené směrnice a podle čl. 5.1 vládního nařízení (D.L.) č. 231 ze dne 9.10.2002.
 6. V případě dlouhodobé zakázky má překladatel právo na úhradu zálohy na sjednanou odměnu.
 7. Není-li překladatel schopen práci dokončit z důvodu zásahu vyšší moci, který lze doložit, může se zakázky vzdát, aniž by byl povinován k náhradě jakýchkoli škod.
 8. V případě udělených a následně zrušených zakázek náleží překladateli storno poplatek ve výši 10 % celkové sjednané odměny. Již vyhotovený překlad bude odevzdán zadavateli, který je povinen jej v plném rozsahu uhradit.
 9. Případné reklamace musí být uplatněny nejpozději do 30 dní ode dne dodání překladu.

Tlumočení

Běžné konsekutivní tlumočení


 1. Délka pracovního dne tlumočníka je 7 hodin, je možné dohodnout hodinovou sazbu (účtují se minimálně 3 hodiny).
 2. Objednávka musí mít písemnou podobu.
 3. U tlumočení mimo profesní adresu náleží tlumočníkovi kromě odměny (včetně případných dnů/hodin strávených na cestě a doba, kdy zákazník tlumočení nepožaduje) také stravné, popř. úhrada stravování a ubytování v plné výši, a dále pak náhrada cestovních výdajů. Odměna za případné dny briefingu bude hrazena zvlášť.
 4. Odměna bude uhrazena po ukončení zakázky nebo po přijetí faktury či obdobného dokumentu, nejpozději však do 30 dní od ukončení akce. Po uplynutí této lhůty splatnosti se uplatní úroky z prodlení podle čl. 5.1 vládního nařízení (D.L.) č. 231 ze dne 9.10.2002.
 5. V případě zrušení tlumočnické zakázky méně než osm dní před zahájením akce náleží tlumočníkovi úhrada dohodnuté odměny a náhrada případně vzniklých nákladů.

Konferenční tlumočení


 1. Doporučujeme předem s tlumočníkem konzultovat, jakého tématu se bude požadované tlumočení týkat.
 2. Při simultánním tlumočení musí být sál vybaven jednou kabinou pro každý jazyk. Kabina musí splňovat požadavky normy ISO 2603 pro pevná zařízení a normy ISO 4043 pro mobilní tlumočnickou techniku. V každé kabině musí být přítomni alespoň dva tlumočníci. Délka pracovního dne simultánního tlumočníka je 7 hodin. Pokud se předpokládá překročení těchto 7 hodin, musí být nasazen třetí tlumočník, aby bylo umožněno odpovídající střídání a odpočinek. Tlumočení za přítomnosti jediného tlumočníka v kabině je přípustné pouze na dobu jedné hodiny. Pracovní den nelze rozdělit. Pořízení záznamu tlumočení vyžaduje předchozí souhlas tlumočníků. V případě souhlasu náleží tlumočníkovi příplatek ve výši 40 % dohodnuté odměny za tlumočnický výkon.
 3. Při konsekutivním tlumočení je délka pracovního dne 7 hodin, je-li přítomen jeden tlumočník pro každý jazyk. Pokud se předpokládá překročení těchto 7 hodin, musí být nasazen další tlumočník, aby bylo umožněno odpovídající střídání a odpočinek. Tlumočení za přítomnosti jediného tlumočníka je přípustné pouze na dobu dvou hodin. Pracovní den nelze rozdělit.
 4. Šušotáž je simultánní tlumočení, kdy tlumočník šeptem tlumočí základní koncepty maximálně dvěma posluchačům. Tlumočení za přítomnosti jediného tlumočníka je přípustné pouze na dobu dvou hodin.
 5. Objednávka musí mít písemnou podobu.
 6. U tlumočení mimo profesní adresu náleží tlumočníkovi kromě odměny (včetně případných dnů/hodin strávených na cestě a doba, kdy zákazník tlumočení nepožaduje) také stravné, popř. úhrada stravování a ubytování v plné výši, a dále pak náhrada cestovních výdajů. Odměna za případné dny briefingu bude hrazena zvlášť.
 7. Odměna bude uhrazena po ukončení zakázky nebo po přijetí faktury či obdobného dokumentu, nejpozději však do 30 dní od ukončení akce. Po uplynutí této lhůty splatnosti se uplatní úroky z prodlení podle čl. 5.1 vládního nařízení (D.L.) č. 231 ze dne 9.10.2002.
 8. V případě zrušení tlumočnické zakázky méně než osm dní před zahájením akce náleží tlumočníkovi úhrada dohodnuté odměny a náhrada případně vzniklých nákladů.

Sazby

Každý překlad nebo korektura je jedinečný a musí být hodnocen individuálně s přihlédnutím k mnoha aspektům: druh textu (obecný, technický, odborný), formát souboru a požadavky na formátování, termín dodání, objem atd. Zašlete-li nám materiály k překladu, budeme schopni připravit konkrétní nabídku podle Vašich potřeb.

U tlumočení se cena vypočítá podle:

 

 • doby trvání poskytované služby (hodina, půlden, celý den, více dní),
 • druhu tlumočení (simultánní, konsekutivní, šušotáž, běžné konsekutivní)
 • místo tlumočení (je-li vyžadován přesun tlumočníka),
 • počet tlumočníků nezbytných pro poskytnutí služby.

 

Vyžádejte si cenovou nabídku.